ORGANIZAČNÍ ŘÁD Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti
schválen Členskou schůzí 19. 10. 2017

I. Základní ustanovení
Psychoanalytický institut (dále PI) je zřízen Českou psychoanalytickou společností z.s. (dále ČPS) jako její organizační složka (viz V. 6. Stanov ČPS).

II. Předmět činnosti

PI organizuje a provádí výcvik v psychoanalýze podle standardů stanovených Mezinárodní psychoanalytickou asociací (IPA). Cílem výcviku je připravit kandidáty psychoanalýzy pro povolání psychoanalytika. Organizuje přípravu budoucích tréninkových psychoanalytiků na jejich tréninkovou a supervizní činnost. Psychoanalytický výcvik zahrnuje tyto činnosti: výběr kandidátů vhodných pro výcvik; osobni psychoanalýzu; výuku psychoanalytické teorie; organizaci a realizaci teoretických a klinických seminářů; supervizi kandidátů; hodnocení kandidátů během výuky a po jejím ukončení; hodnocení pokroků v supervizi a závěrečné hodnocení kandidáta po předložení kasuistiky a po závěrečném kolokviu.

III. Členství

Personálně je PI tvořen tréninkovými psychoanalytiky. Kandidátské členství v PI vzniká přijetím plného člena ČPS tréninkovým výborem (dále TV).

IV. Práva členů PI ČPS - tréninkových psychoanalytiků

1) Účastnit se organizace, řízení a vykonáváni aktivit PI.
2) Být volen do funkci a pracovních komisí PI. Členem dílčích komisi se nestává ředitel PI ČPS a vedoucí TV.
3) Vzdát se funkce tréninkového psychoanalytika písemným prohlášením adresovaným řediteli PI, vedoucímu tréninkového výboru a prezidentovi ČPS - pokud lze, tak v půlroční lhůtě, aby nebyla narušena práce PI.
4) Odvolat se k řediteli PI a proti rozhodnutím ředitele PI k prezidentovi ČPS.

V. Povinnosti členů PI - tréninkových psychoanalytiků

1) Dodržovat Organizační řád PI ČPS.
2) Vzdělávat se v tréninkových aktivitách.
3) Přijímat kandidáty PI do osobní analýzy.
4) Přijímat kandidáty do supervize.
5) Vedle tréninkových psychoanalýz provádět též psychoanalýzu terapeuticky.
6) Nejméně jednou za dva roky veřejně prezentovat svoji klinickou nebo teoretickou práci v psychoanalýze (nejlépe na půdě ČPS).
7) Podílet se na práci v PI v mezích svých odborných zaměření, zájmů a znalostí.
8) Účastnit se pracovních schůzí PI a tréninkového výboru, pokud je tréninkový analytik jeho členem.
9) Uplatňovat zásadu non-reporting systému.


VI. Kandidátské členství

Kandidátské členství začíná přijetím uchazeče o výcvik v psychoanalýze za kandidáta psychoanalýzy a končí dnem absolvování výcviku. Členství může zaniknout: písemným oznámením kandidáta řediteli PI ČPS anebo vedoucímu TV anebo vyloučením z řad kandidátů, pokud kandidát: 1) neplní povinnosti výcviku, nedostavuje se do školy a nenaplňuje tak alespoň 80% docházky; členové PI mohou individuálně zvážit doplnění chybějící docházky formou přezkoušení;
2) není stavu dokončit osobní analýzu, školu nebo nedochází bezdůvodně na supervize či v nich neuspívá;
3) v průběhu kandidátského členství se u kandidáta objeví závažná psychická porucha, která se neslučuje s profesí psychoanalytika;
4) nezaplatil školné nebo roční příspěvek v určeném termínu a po druhé písemné urgenci do 30 dnů od jejího doručení;
5) závažně se provinil proti etickému kodexu ČPS.

Jako důvod vyloučení může být samostatně kterýkoli z bodů 1), 2), 3) nebo 4), 5). Kandidát může být v takovém případě vyloučen rozhodnutím TV na základě projednání případu a tajného hlasování dvoutřetinovou většinou.

Povinnosti kandidáta vůči PI ČPS:
1) plnit úkoly výcviku v PI;
2) platit školné stanovené PI a platit roční příspěvek ve výši stanovené PI pro daný rok - vždy na počátku školního roku;
3) dodržovat etický kodex ČPS při práci s pacienty ve své klinické praxi.

Práva kandidáta PI ČPS:
1) dožadovat se kvalitní výuky a supervize;
2) vznášet kritické připomínky a návrhy na zlepšení výcviku prostřednictvím ředitele PI, pokud jejich cíl není v rozporu s Organizačním řádem PI a akreditovaným komplexním vzdělávacím programem v psychoterapii pro zdravotnictví;
3) vznést stížnost proti etickému nebo odbornému pochybeni kteréhokoli člena PI k etické komisi ČPS nebo k Radě ČPS, není-li etická komise ustavena;
4) odvolat se proti rozhodnutí o vyloučení z řad kandidátů k Radě ČPS;
5) mít trvale k dispozici seznam tréninkových analytiků a funkcionářů PI a ČPS, organizační řád PI (popřípadě další dokumenty ČPS a PI podle uváženi ČPS a PI).


VII. Struktura PI

PI vytváří tři seskupení: shromáždění členů PI (všech tréninkových psychoanalytiků), tréninkový výbor a školu.

Shromáždění PI

1) zahrnuje všechny tréninkové psychoanalytiky PI ČPS;
2) svolává nejméně jedenkrát ročně ředitel PI a účastní se ho také prezident ČPS, pokud jeho přítomnost automaticky nevyplývá z jeho statutu tréninkového psychoanalytika: pokud není tréninkovým psychoanalytikem, nemá volební hlas;
3) vykonává organizační a koncepční strategie výuky.

Tréninkový výbor (TV) PI ČPS

1) sestává z tréninkových analytiků; v případě většího počtu tréninkových analytiků nejméně ze tří anebo z pěti tréninkových psychoanalytiků, kteří jsou voleni tajnou volbou shromážděním členů PI;
2) sestává z počtu členů určeného shromážděním PI podle potřeby vždy na tříleté volební období, popřípadě může být provedena dodatečná volba v průběhu volebního období;
3) se schází nejméně 4x do roka za možné účasti prezidenta ČPS, pokud nejsou projednávány skutečnosti, které je třeba utajovat z důvodu zachování pravidel nonreporting systému a uznávaných etických pravidel;
4) přijímá kandidáty psychoanalýzy, organizuje supervize a sledování a vyhodnocování pokroku kandidátů a plnění jejich výcvikových povinností včetně závěrečného hodnocení kandidáta;

Škola PI

Školou se rozumí personální a věcné vybavení sloužící výuce kandidátů. Výuku provádějí především tréninkoví analytici a další členové ČPS schválení shromážděním PI. Základní podmínkou schválení lektora pro daný předmět je jeho zvláště dobrá orientace v daném předmětu známá členům PI a jeho dobré výukové schopnosti. Lektoři jsou povinni se řídit osnovou výuky daného předmětu. V čele školy je ředitel, který je současně ředitelem PI. Hlavní náplní školy PI je výuka teorie a praxe psychoanalýzy formou přednášek a seminářů. Výuka se řídí závazným plánem výuky na daný školní rok. PI ČSP vytváří podle potřeby poradní komise k dílčím aspektům výcvikového programu, jejichž předsedou musí být tréninkový psychoanalytik a je jmenován vedoucím TV nebo ředitelem PI. Pravomoci TV tím nejsou narušeny.


VIII. Vedení PI

V čele PI ČSP je ředitel PI. Jeho zástupcem je vedoucí TV. Ředitel PI a vedoucí TV jsou voleni podle stanov ČPS. Oba mohou být zvoleni na nejvýše jedno tříleté období po sobě.
Povinnosti ředitele PI ČPS:
1) zastupuje PI navenek a je členem Rady ČPS;
2) je zodpovědný ČPS a shromáždění PI za organizaci všech činností PI;
3) odpovídá za uplatňování "nonreporting" systému v práci PI a ve styku s ostatními složkami ČPS;
4) sestavuje lektorský sbor PI, svolává pracovní schůze PI, vede seznam kandidátů PI a tréninkových analytiků;
5) sepisuje s kandidátem při zahájení jeho cvičné psychoanalýzy smlouvu o výcviku;
6) po přijetí kandidáta za člena ČPS je povinen veškerou osobní dokumentaci kandidáta, kterou dosud archivoval, zničit;
7) vede seznam možných budoucích tréninkových psychoanalytiků podle návrhů ČPS a PI ČPS;
8) spolupracuje se zástupci kandidátů, přijímá a vyřizuje jejich připomínky a návrhy týkající se vzdělávání v PI;
9) prostřednictvím členství v Radě ČPS informuje ostatní členy Rady ČPS a prezidenta ČPS o aktivitách PI;
10) jednou za rok informuje členskou schůzi ČPS o činnosti PI;
11) publikuje aktuální seznam tréninkových analytiků na webu ČPS.

Práva ředitele PI


1) svolat shromáždění nebo pracovní schůzi všech členů PI, vyžadují-li to organizační nebo jiné aktivity a úkoly;
2) navrhnout ČPS odvolání tréninkového analytika z jeho tréninkové funkce, pokud se tento závažně provinil eticky nebo závažně selhal odborně, nebo neplní bez závažného důvodu povinnosti tréninkového analytika;
3) zbavit lektora PI jeho závazku učit po předchozím nebo dodatečném souhlasu členů PI, pokud má lektor opakované absence, nedodržuje osnovy výuky, nedostatečně se připravuje na přednášky a semináře nebo se opakovaně objevují výhrady k jeho přístupu ke kandidátům a pokud byl lektor na své nedostatky v minulosti nejméně jednou bezvýsledně upozorněn;
4) požádat jiného lektora o spolupráci při výuce v PI po předchozím nebo dodatečném souhlasu členů PI;
5) přibírat nečleny PI ČSP jako lektory po předchozím souhlasu členů PI;
6) odstoupit ze své funkce.
Vedoucí TV je členem Rady ČPS a zástupcem ředitele PI. Je volen členy TV prostou většinou ze všech tréninkových analytiků. Návrhy soustřeďuje ředitel PI, volba je tajná a může být i písemná, pokud se některý z členů TV nemůže k volbě dostavit. Volební období je tříleté. Volba vedoucího TV se koná v říjnu volebního roku v rámci řádných voleb Rady ČPS na návrh TV PI ČPS. Vedoucí TV nemůže být zvolen ve dvou po sobě následujících obdobích.

Povinnosti vedoucího tréninkového výboru


1) svolávat nejméně čtyřikrát do roka schůzi TV;
2) vést evidenci kandidátů z hlediska jejich osobni analýzy, supervize a pokroků v supervizi a z hlediska ukončeni výcviku;
3) shromažďovat přihlášky a písemné podklady k přijetí do výcviku, do supervize, k závěrečné obhajobě, apod.;
4) vede evidenci přihlášek k přijetí za kandidáta PI ČSP;
5) po přijetí kandidáta za člena ČPS zničit veškerou jeho osobní dokumentaci, kterou u sebe archivoval;
6) uplatňovat zásady nonreporting systému;
7) při práci tréninkového výboru vytvářet koncepci dalšího vzdělávání tréninkových psychoanalytiků a dbát na její realizaci;
8) informovat Radu ČPS a prezidenta ČPS o aktivitách TV při zachováni povinné mlčenlivosti vyplývající z nonreporting systému.

Práva vedoucího TV

1) odstoupit ze své funkce;
2) vznést námitku proti členství tréninkového analytika v TV, pokud tento neplní své povinnosti, závažně pochybil odborně nebo eticky;
3) prostřednictvím ředitele PI žádat o svolání shromáždění PI.IX. Hospodaření PI ČSP

PI ČSP není samostatnou účetní jednotkou, pro svou činnost využívá hmotného a personálního vybavení ČPS. Výši školného schvaluje Členská schůze na návrh ředitele ČPS. Školné je příjmem ČPS; činnost učitelů PI ČPS je vykonávána bez nároku na finanční odměnu.


X. Zvláštní ustanoveni PI ČSP

Systém výchovy kandidátů.
Systém výchovy kandidátů má postgraduální charakter a skládá se z pěti složek: přijímání kandidátů, osobní psychoanalýzy, školy, supervize a závěrečného kolokvia.
Přijímání kandidátů psychoanalýzy.
Psychoanalytický výcvik má postgraduální charakter. Zájemci musí pocházet z řad lékařů - psychiatrů nebo klinických psychologů nebo jiných klinických pracovníků/specialistů s vysokoškolským vzděláním, kteří se na tento obor připravují v rámci schváleného/akreditovaného vzdělávacího programu. Zájemci o přijetí do výcviku se mohou přihlásit u kteréhokoli tréninkového psychoanalytika- člena PI ČPS, který informuje uchazeče o postupu při přijímání kandidátů a poskytne mu seznam všech tréninkových analytiků. Uchazeč se musí podrobit přijímacím pohovorům u nejméně dvou tréninkových psychoanalytiků PI ČPS dle vlastního výběru. Přijímací pohovory (nejméně dva) zpracuji jednotliví tréninkoví psychoanalytici na sobě nezávisle a předloží je tréninkovému výboru na jeho nejbližší pravidelné schůzi; je povinností obou posuzovatelů informovat týden před schůzi vedoucího tréninkového výboru o tomto programovém bodu. Předmětem hodnocení je způsobilost uchazeče podstoupit osobní analýzu a psychoanalytický trénink. Tréninkový výbor rozhoduje hlasováním většinou o přijetí uchazeče za kandidáta; není-li dosaženo potřebné většiny, nebo vzniknou-li pochybnosti závažného rázu, nebo je hodnocení neúplné, přizve tréninkový výbor dalšího tréninkového psychoanalytika PI ČPS k nezávislému posouzení uchazeče. Výsledek hodnocení a případně též poučení o možnosti opakování žádosti o přijetí mezi kandidáty sdělí uchazeči ředitel PI anebo vedoucí tréninkového výboru. Je-li uchazeč rozhodnutím tréninkového výboru přijat, stává se kandidátem psychoanalýzy a může nastoupit do osobni analýzy k tréninkovému psychoanalytikovi PI ČSP dle své volby a dohody s ním. Nadále je zachovávána svoboda volby na straně kandidáta i tréninkového analytika.
Osobní analýza.
Kandidát se podrobuje nejprve osobní analýze u některého z tréninkových psychoanalytiků, přičemž dochází do sesí 4x týdně v různé dny podle dohody se svým psychoanalytikem. Jedna psychoanalytická sese trvá 45-50 minut. Minimální délka osobní analýzy je 600 hodin. Tréninkový psychoanalytik podává zprávu TV o ukončení nebo přerušení psychoanalýzy kandidáta, jiné informace neposkytuje. Kandidát může přejít do osobní analýzy k jinému tréninkovému analytikovi, přestup vždy bere na vědomí TV, jenž je informován novým tréninkovým analytikem kandidáta.  
Výuka ve škole PI.
Po zhruba 100 hodinách osobní analýzy má kandidát právo být zařazen do školy PI. Toto právo využije tak, že se přihlásí vedoucímu TV anebo řediteli PI, který eviduje jeho přihlášku. TV posoudí požadavek kandidáta a případně navrhne vstupní pohovor určeného člena TV s kandidátem. Kandidáti dostávají 2 měsíce před začátkem výuky roční časový plán výuky. Lektoři jsou povinni poskytovat kandidátům odkazy na studijní literaturu. Plán výuky na čtyřleté období je dostupný všem kandidátům v písemné formě nebo je publikován v tisku ČPS, na webu ČPS a ČPS ČLS JEP (v sekci schválených výukových programů). Výuka trvá čtyři školní roky a zahrnuje celkem dvě písemné zkoušky: po dvou letech a závěrečnou zkoušku po čtyřech letech. Kandidát je informován ředitelem PI o výsledku "prospěl/neprospěl". Jestliže kandidát neprospěl, musí absolvovat jednu opravnou zkoušku; druhou opravnou zkoušku může povolit jen TV PI. Pokud kandidát neuspěje ani u druhé opravné zkoušky, je vyloučen z řad kandidátů PI pro neprospěch.
Supervize.
Kandidát má právo žádat TV o přijetí do supervize a je posuzován dvěma nezávislými tréninkovými analytiky, z nichž žádný nesmí být jeho osobním analytikem. Tento proces platí pouze pro první supervizi. Kandidát je písemně vyrozuměn vedoucím TV, zda může začít supervizi. Supervidujícího tréninkového analytika si volí kandidát podle svého rozhodnutí. Povinné jsou celkem dva supervidované případy u dvou tréninkových psychoanalytiků PI ČPS, z nichž ani jeden nesmí být současným nebo minulým osobním analytikem kandidáta. U každého případu se počítá se supervizi do zhruba 300 sessí, celkem je tedy třeba absolvovat 75 supervizních hodin u jednoho případu při pravidelné frekvenci 1x týdně, přičemž se supervize koná i v případě krátkodobého (cca 2 týdny) přerušení supervidované psychoanalýzy. Supervidovaný pacient musí docházet ke kandidátovi 4x týdně na jednu sessi. Supervizoři informují TV 2x ročně a společně hodnotí vývoj práce kandidátů s jejich supervidovanými pacienty. Vedoucí TV nebo ředitel PI seznamují kandidáty supervize s názory TV na jejich vývoj v supervizích.  
Závěrečné kolokvium.
Pokud kandidát ukončil osobni analýzu, absolvoval školu a ukončil úspěšně supervize, má právo se přihlásit k závěrečnému kolokviu. Přihlášku podává písemně řediteli PI anebo vedoucímu TV. Ten přihlášku předloží TV k diskusi a k hlasování (rozhoduje většina členů TV) o tom, zda je kandidát způsobilý k závěrečnému kolokviu. Podkladem kolokvia je kasuistické zpracováni jednoho supervidovaného případu v rozsahu 25-40 normostran, v němž je třeba přehlednou formou zachytit okolnosti vstupu analyzanda do terapie, diagnostické interview doplněné o ucelenou biografii pacienta, průběh psychoanalýzy, kompletní zachyceni jedné sesse se vstupy analytika (nebo uvedení několika podrobných fragmentů různých sessí) a metapsychologická rozvaha. Metapsychologická rozvaha by měla zahrnovat diskusi případu s odkazy na literaturu, jejíž přehled je uveden na konci práce. Po kandidátovi se požaduje, aby na dané kasuistice ukázal svoji klinickou a teoretickou kompetenci k analytické práci. Písemnou kasuistiku je třeba předložit všem členům TV. Kasuistiku v plném šíři přednese na shromáždění TV. Pro přijetí uchazeče je nutná přítomnost většiny z celkového počtu tréninkových analytiků a následně souhlas většiny přítomných tréninkových analytiků potvrzuje ukončení výcviku kandidáta. Tímto je prohlášen za psychoanalytika. Osobní analytik je z hlasování vyloučen. Svou práci pak kandidát prezentuje v rámci veřejné prezentace na pravidelné schůzi ČPS. Ředitel PI vystaví v příznivém případě, tj. po ukončení výcviku kandidáta, do jednoho měsíce potvrzeni o ukončení výcviku v psychoanalýze, s nimž se psychoanalytik může ucházet o členství v ČPS na základě stanov ČPS.
 
Škola PI
Výuka ve škole PI probíhá podle osnov výuky, na jejichž tvorbě se podílí členové PI, členové ČPS a kandidáti svými připomínkami, a které musí být v souladu se základními požadavky a standardy IPA. Musí rovněž odpovídat schválenému výcvikovému programu pro zdravotnictví, publikovanému v oficiálních informačních médiích České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP.
PI vytváří novou třídu tak, aby vhodně doplňovala osobní analýzu a supervizi. Za výuku platí kandidáti školné, které kryje nákladové položky PI na honoráře lektorům, nájemné a drobné výdaje (např. poštovné, papír, tisk, administrativní práce). Lektoři se mohou školného vzdát ve prospěch příjmů institutu/spolku. 
Nonreporting systém v práci PI a zachováváni mlčenlivosti
V práci tréninkového výboru se uplatňuje nonreporting systém, takže osobní analytik: (a) nemá hlasovací právo v záležitostech svého analyzanda -kandidáta; (b) je fyzicky vyloučen z jednání výboru týkající se jeho kandidáta; (c) zachovává mlčenlivost o průběhu nebo obsahu analýzy kandidáta; (d) nemůže vykonávat supervizi svého analyzanda a je vyloučen z jakýchkoli hodnotících aktivit v komisích PI týkajících se jeho kandidáta – analyzanda.
Tréninkový výbor (a) zachovává mlčenlivost týkající se hodnocení kandidátů a sledování pokroku kandidátů před ostatními členy PI a členy ČPS;
(b) mlčenlivost vůči členům PI a ČPS je možno porušit jen v případě návrhu na vyloučení kandidáta z PI a to jen v mezích nutných pro řádné zdůvodněni takového návrhu.
Nonreporting systém se nevztahuje na záležitosti uchazečů o psychoanalytický výcvik, kteří ještě nebyli přijati za kandidáty psychoanalytického výcviku. Uchazeči jsou při 1. interview informováni členy TV, že s osobními údaji, které o sobě poskytli, budou seznámeni i ostatní členové TV v míře nezbytné k posouzení přijetí uchazečů do výcviku.


XI. Postavení tréninkového analytika.

Funkce tréninkového analytika

Tréninkový analytik:
1) provádí interview s uchazeči o psychoanalytický výcvik s cílem posouzení jejich způsobilosti;
2) provádí interview s kandidáty výcviku za účelem posouzení jejich způsobilosti k supervizi;
3) vyučuje psychoanalytickou teorii a praxi; 4) superviduje prvovyšetření, která provádějí kandidáti výcviku v rámci jejich praktického výcviku;
5) superviduje psychoanalýzy a psychoanalytické terapie kandidátů v rámci klinické části výcviku;
6) provádí cvičné analýzy kandidátů psychoanalytického výcviku;
7) se účastní organizačních, administrativních aktivit ČPS a PI ČPS, včetně kolokvií.

Výše uvedené funkce mohou být vykonávány pouze v odpovědné vazbě na PI ČPS a jeho
TV (viz hlava V, čl. 6)
Předpoklady pro získání statutu tréninkového psychoanalytika
Tréninkovým analytikem může být pověřen ten, který: 1) je po dobu nejméně 5 let plným členem ČPS (viz stanovy ČPS);
2) má obsáhlou zkušenost s psychoanalytickou metodou a tu lze zpravidla předpokládat u analytika: a) buď se třemi současně probíhajícími psychoanalytickými terapiemi při frekvenci minimálně 4 x týdně, b) nebo se zkušeností s více psychoanalýzami uskutečněnými následně při frekvenci minimálně 4 x týdně v celkovém počtu nejméně 2000 sessí po absolvování kolokvia - v  obou případech je podmínkou zkušenost s ukončovací fází a s ukončením analýzy; 3) předložil písemnou psychoanalytickou práci, ve které je, nezávisle na tématu, zobrazena psychoanalýza, přičemž toto zobrazení má umožnit vhled do bezprostřední klinické práce a do teoretické konceptualizace probíhající analýzy; 4) podílí se na odborných rozborech a rozvahách v oblasti psychoanalýzy; 5) dále se podílí na výuce v psychoanalytickém institutu a na organizačních a administrativních úkolech s tím spojených; 6) ukázal, že má fundované znalosti a zkušenosti v psychoanalytické teorii a praxi, stejně tak i schopnosti tyto znalosti v rámci výcviku účastníkům výcviku a kandidátům výcviku dále předávat.

Postup žadatele o získání statutu tréninkového analytika.
1) Člen se o funkci tréninkového analytika buď uchází sám, nebo je navržen tréninkovým výborem PI; 2) PI připraví veškeré podklady o odborných a administrativních aktivitách uchazeče o pozici tréninkového analytika a předá je TV; 3) uchazeč zasílá svoji písemnou žádost o přijetí do výcviku vedoucímu TV. Všem členům TV zašle uchazeč svoji klinickou práci v písemné podobě. Práce musí splňovat běžná formální kritéria, která se vyžadují při publikaci. Její rozsah by měl být 10 – 4 normostran. Ústní prezentace práce na schůzi TV se uskuteční do 3 měsíců od jejího obdržení. Rozhodnutí TV bude oznámeno uchazeči do šesti měsíců od zahájení přijímacího procesu, tedy od doručení uchazečovy žádosti; 4) žádost je na základě předložených dokumentů řádně diskutována a o pověření funkcí tréninkového analytika se hlasuje tajně postupně nejprve na schůzi TV a poté shromážděním členů na Členské schůzi ČPS. Hlasování tréninkového výboru: Pro přijetí uchazeče je nutná přítomnost většiny z celkového počtu tréninkových analytiků a souhlas prosté většiny přítomných tréninkových analytiků. Pokud uchazeč není ¨odsouhlasen tréninkovým výborem, nelze přistoupit k hlasování na členské schůzi. TV v takovém případě může kandidátovi určit sepsání nové klinické práce s jiným analyzandem. Hlasování na členské schůzi probíhá dle V.3.d. Stanov; 5) vedoucí tréninkového výboru uchazeče o výsledku písemně informuje. Pokud Členská schůze ČPS hlasuje o uchazeči v jeho nepřítomnosti, informuje o výsledku uchazeče prezident ČPS; 6) je-li uchazeč schválen tréninkovým výborem a členskou schůzí, nastává fáze zmocnění k výkonu funkce tréninkového analytika.
Zmocnění k výkonu funkce tréninkového analytika.
1) Zmocnění k jednotlivým případům cvičné analýzy až do dvou současně probíhajících cvičných analýz, přičemž v této době by cvičné analýzy neměly přesáhnout třetinu odborné práce tréninkového analytika; zmocnění je vázáno na zahájení teoretického vzdělávání v supervizi; 2) zmocnění k jednotlivým případům supervize až do dvou současně probíhajících supervizí se může uskutečnit po uplynutí dvou let cvičných analýz, cvičným analýzám a supervizím by neměla být věnována více než polovina odborné práce psychoanalytika s klienty; zmocnění je vázáno na pokračující aktivní účast v teoretickém vzdělávání v supervizi; 3) všeobecné zmocnění a tím získání definitivního statutu tréninkového analytika je vázáno na úspěšné absolvování předchozích dvou fázích a to nejdříve po dvou letech kontrolované supervizní práce; 4) zmocnění ve všech svých stupních se uskutečňuje tajným hlasováním tréninkového výboru – je potřebný souhlas většiny všech tréninkových analytiků; 5) Vzdělávání v supervizi organizuje PI ČPS.
6) Zmocnění k funkci tréninkového analytika může být odňato, pokud přestanou platit předpoklady, které ke jmenování vedly a odnětí funkce se musí uskutečnit ve stejném grémiu (TV a Členská schůze) a většinou hlasů, viz bod 3.4)