VZDĚLÁVÁNÍ KANDIDÁTŮ
V PSYCHOANALYTICKÉM INSTITUTU ČPS
odpovídá výcvikovým programům akreditovaným u IPVZ
(
http://www.psychoterapeuti.cz/dokumenty/category/13-schvalene-vzdelavaci-programy-2018-2023)

Do výcviku v psychoanalýze/psychoanalytické psychoterapii mohou být přijati lékaři - psychiatři nebo kliničtí psychologové nebo jiní kliničtí pracovníci/specialisté s vysokoškolským vzděláním, kteří se na tento obor připravují v rámci schváleného/akreditovaného vzdělávacího programu.
Osobní analýzu, teoretické vzdělávání a supervizi v psychoanalýze/psychoanalytické psychoterapii zajišťuje Psychoanalytický institut (dále jen PI), který je zřizován Českou psychoanalytickou společností. Jeho členy jsou tréninkoví analytici (dále jen TA), kteří tvoří tréninkový výbor (dále jen TV, viz aktuální seznam) a lektoři teoretické i klinické části vzdělávání. Pro práci TV platí tzv. non-reporting systém: osobní analytik kandidáta je vyloučen z těch jednání PI/TV, která by se mohla týkat jeho analyzanda.
TV posuzuje většinu záležitostí, týkajících se vzdělávání kandidátů, a to zejména v následujících případech:

  • přijetí do tréninkového programu (zájemce o výcvik v psychoanalýze/psychoanalytické psychoterapii žádá písemně ředitele PI o přijetí do tréninku a doloží své vzdělání; absolvuje vstupní interview u dvou TA dle vlastního výběru; případný třetí rozhovor proběhne u TA doporučeného TV;
  • přijetí do supervize: kandidát žádá písemně nejdříve po dvou letech studia PI (zejména pak po absolvování klinických seminářů, výjimečně již v jejich průběhu) o schválení supervize; v této fázi absolvuje dvě nezávislá interview u dvou TA a obdrží písemné vyjádření vedoucího TV o přijetí do této úrovně vzdělání. Je nanejvýše doporučeno, aby adept paralelně docházel do osobní analýzy a do supervize;
  • doporučení k závěrečnému kolokviu: kandidát žádá písemně o posouzení možnosti ukončit psychoanalytické vzdělávání formou ústní obhajoby některého ze svých supervidovaných případu před členy TV;
  • TV rozhoduje o výsledku kolokvia: v kladném případě kandidát může zažádat shromáždění členů o přijetí za člena spolku.

Podmínky pro úspěšné absolvování akreditovaného tréninku v psychoanalýze/psychoanalytické psychoterapii zahrnují:

  • ukončenou osobní psychoanalýzu v rozsahu nejméně 600 hodin ve frekvenci 4 x týdně;
ukončenou osobní psychoanalytickou psychoterapii v rozsahu nejméně 300 hodin o
minimální frekvenci 2x týdně; v obou případech po vedením TA;
  • absolvování studia PI (sepsání závěrečné eseje a vykonání ústní zkoušky);
  • supervize nejméně dvou pacientů u dvou TA, aniž by se jednalo o osobního analytika adepta; supervidovaná psychoanalýza probíhá 1x týdně (pacient dochází 4x týdně), zapotřebí je minimálně 75 supervizí při min. 300 hodinách práce s pacientem;
  • supervizi 1-2 pacientů v případě výcviku v psychoanalytické psychoterapii, tedy min. 180 hodin s pacientem a 30 se supervizorem;
  • obhájení závěrečné písemné práce některého ze supervidovaných případů psychoanalýzy v rámci schůze TV.