Druhé vydání Manuálu TAT – psychoanalytický přístup autorek Françoise Brelet-Foulardové a Catherine Chabertové navazuje na psychoanalytický přístup francouzské psychoanalytičky Vicy Shentoubové. Je zde podrobně zachycen dosavadní vývoj metody Tématicko – apercepčního testu (TAT) a shrnuty poznatky autorek, získané na základě mnohaletého empirického výzkumu napříč populací. Východiskem je jim psychoanalýza, zejména Freudova metapsychologie, její teorie psychického fungování, ale i současné pojetí psychoanalytické psychopatologie, zároveň se autorky neuzavírají jiným novým poznatkům z oblasti psychopatologie a psychodiagnostiky.

Manuál TAT je rozdělený do tří hlavních částí. První část se týká vývoje psychoanalytických základů teorie TAT. Druhá část pojednává o samotné metodě TAT a jejich postupech administrace, vyhodnocování a intepretace. Analýza příběhu v tomto přístupu spočívá ve sledování formy, neboli, jinými slovy, v tom jak je příběh vyprávěn. Cílem je pomocí vyhodnocovacího nástroje „skórovací tabulky“ sledovat průběh myšlení subjektu a způsob organizace vyprávění, během něhož se jedinec vyrovnává s vnitřními konflikty a afekty evokovanými tabulemi TAT. V poslední třetí části knihy autorky prakticky demonstrují svůj způsob „tvorby“ diagnostického závěru. Nalezneme zde ilustrativní klinické ukázky a rozbory jednotlivých psychických struktur a psychopatologických organizací.

Objednat >>>