Linie výcviku

Psychoanalytický výcvikový program PI ČPS je zaměřen na studium celého spektra psychoanalytické teorie a praxe. Výcvik je založen na “trojstranném modelu” – osobní analýze, výuce a supervizi vlastní psychoanalytické práce. Studenti jsou vedeni k tomu, aby ke studiu přistupovali s kritickým postojem. Výukový program sahá od Freuda až po nejaktuálnější vývoj současné psychoanalytické teorie a techniky.

Jednotlivé součásti výcviku

Osobní analýza probíhá ve frekvenci 4x týdně v minimálním počtu 600 hodin. Je na svobodné volbě uchazeče, jakého tréninkového psychoanalytika (ze seznamu TA) si vybere, a je na rozhodnutí analytika, zda ho do analýzy přijme.

Nejdříve po 200 hodinách této osobní zkušenosti může uchazeč žádat o formální přijetí do vlastního psychoanalytického výcviku.

Žádost o přijetí do výcviku v psychoanalýze zájemce podává písemně (zasláním vyplněné přihlášky včetně požadovaných příloh) řediteli PI ČPS. Koordinační výbor (případně ředitelem PI pověřený Výbor pro přijetí) posoudí splnění formálních podmínek pro zařazení do výcviku.

Při jejich splnění si kandidát vybere dva analytiky (ze seznamu, který obdrží od ředitele PI) a u každého z nich absolvuje vstupní rozhovor.

Členové koordinačního výboru / Výboru pro přijetí pak v diskusi s těmito analytiky, kteří se zájemcem vedli vstupní interview, rozhodují o přijetí, nepřijetí nebo návrhu třetího rozhovoru.

Nestojí-li nic v cestě, je zájemce přijat jako kandidát PI ČPS. Předpokládá se, že kandidát dál pokračuje v již zahájené osobní psychoanalýze.

Platí tzv. non-reporting systém, kdy osobní analytik kandidáta je vyloučen z těch jednání výborů PI ČPS, která by se mohla týkat jeho analyzanda.

Zájemce žádá koordinátora Výboru pro výuku o přijetí do čtyřleté výuky psychoanalytické teorie a praxe (přednášky, semináře, účast v kandidátské pracovní skupině). Výuka probíhá 1x týdně a předpokládá se fyzická účast na seminářích.

V okamžiku zařazení do výuky se fakticky stává kandidátem PI ČPS.

Výuka zahrnuje povinnost účastnit se aktivity pracovní kandidátské skupiny, jejímž úkolem je každý semestr společně zpracovat a na odborném setkání ČPS představit vybrané psychoanalytické téma. Prezentace představuje jednu z forem ověřování znalostí a pokroku kandidátů ve výuce.

Nejdříve po roce výuky se kandidát hlásí koordinátorovi tréninku s žádostí o přijetí do supervize. Pokud jsou splněny podmínky pro vstup do supervize, volí si kandidát dle vlastního uvážení svého prvního supervizora (a následně i druhého supervizora), který nesmí být jeho osobním analytikem. Se supervizorem absolvuje minimálně jeden rozhovor s cílem posoudit, zda je kandidát v daný okamžik způsobilý podstoupit supervizní proces s vybraným analyzandem u vybraného supervizora.

Supervizoři přijímají kandidáta k sobě do supervize na základě svého subjektivního klinického posouzení. Pokud se kandidát se supervizorem na supervizi domluví, přebírá na sebe supervizor odpovědnost za přijetí kandidáta do této supervizní fáze výcviku, včetně rozhodnutí o jejím úspěšném završení. Pokud supervizor kandidáta odmítne, musí kandidát hledat jiného supervizora, se kterým se na spolupráci domluví. Případné kolizní situace řeší Výbor pro trénink.

Po ukončení osobní psychoanalýzy, absolvování výuky a úspěšném ukončení dvou supervizí podává kandidát řediteli PI ČPS žádost o schvální kolokviální fáze výcviku, která je završena prezentaci kasuistické práce před členy ČPS. Koordinační výbor posoudí, zda jsou splněny všechny podmínky pro zahájení této závěrečné fáze psychoanalytického výcviku. V kladném případě navrhuje ředitel členy ad hoc kolokviálního výboru. Kandidát této pracovní skupině zasílá první ucelený draft své kolokviální kasuistické práce s tím, že v dialogu se členy kolokviálního výboru text práce dál vypracovává a dotváří. Spolupráce mezi kandidátem a kolokviálním výborem probíhá „redakčním“ (či „oponentním“, „diskusním“) způsobem.

Členové kolokviálního výboru se k finální verzi vyjádří a doporučí ji k přijetí nebo k novému zpracování. Po schválení kolokviální práce ji kandidát prezentuje členům a kandidátům ČPS.

Přednesením doporučené práce před členy ČPS je výcvik kandidáta zakončen a ten může žádat o přijetí za řádného člena České psychoanalytické společnosti a člena International Psychoanalytical Association.