Zásady ochrany osobních údajů

Tato pravidla ochrany osobních údajů jsme vypracovali, abychom Vám poskytli informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje jsou informace vztahující se na fyzickou osobu, jejíž totožnost je známá nebo lze zjistit. Vaše soukromí je pro nás velmi důležité a zároveň vás ujišťujeme, že vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou.

Provozovatelem Vašich osobních údajů je Česká psychoanalytická společnost z.s., Pobřežní 22, Praha 8 – Karlín, 186 00, Česká republika, který provozuje firemní webstránku www.psychoanalyza.cz. Provozovatel Vaše osobní údaje zpracovává a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Rovněž určuje zprostředkovatele, které ke zpracování osobních údajů může využívat.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména proto, abychom s vámi mohli aktivně komunikovat a zároveň poskytnout co nejkvalitnější obsah.

Uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud bude trvat udělení Vašeho souhlasu, než budeme mít oprávněný zájem na jejich uchování nebo dokud nám účinná legislativa takovou povinnost uloží. Po uplynutí stanovené retenční doby uchování osobních údajů se Vaše osobní údaje zlikvidují. Níže v části „Vaše práva“ je popsáno Vaše právo na vymazání údajů.

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám

Kontaktní formulář zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Posílání osobních údajů mimo Evropskou unii

Vaše osobní údaje se zpracovávají výlučně v Evropské unii nebo v členských státech, které zajišťují ochranu osobních údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijali jsme technická opatření, která zajišťují bezpečnost osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (zelený zámek, což je vedle naší URL adresy) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR nařízení.

Vaše práva

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo vyžádat si od www.psychoanalyza.cz přístup ke svým osobním údajům, a dále uplatnit svá následující práva:

  • zjistit, jestli www.psychoanalyza.cz osobní údaje zpracovává a pokud ano, jaké jsou to osobní údaje a důvod jejich zpracování
  • právo na opravu osobních údajů – tímto způsobem máte možnost opravit jakékoli neúplné nebo nepřesné informace, které o Vás vedeme
  • právo na vymazání osobních údajů – umožňuje Vám požádat nás o odstranění osobních údajů, není-li důvod k tomu, abychom je nadále zpracovávali
  • právo na přenosnost údajů – máte možnost přenést vaše osobní údaje v elektronické a strukturované podobě z www.psychoanalyza.cz k jinému subjektu
  • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů – můžete nás na určitou dobu požádat o pozastavení zpracování vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom prokázali jeho přesnost nebo důvod pro jejich zpracování
  • právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů – máte právo namítat, když jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že zpracování je nezbytné pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, pokud nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotčené osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména je-li dotyčnou osobou dítě. Dále také můžete namítat, pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, včetně namítání skutečností, že se na Vás vztahuje rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování
  • právo odvolat souhlas – pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat
  • právo podat stížnost na dozorový orgán – dozorovým orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad na ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souhlasu s účinnou legislativou

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li požadavek k ochraně osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese: .