Etický kodex IPA

PREAMBULE

Etické zásady (dále jen „Zásady“) Mezinárodní psychoanalytické asociace (International Psychoanalytical Association – IPA; dále jen „IPA“) stanovují základní etická pravidla pro členy IPA, individuální psychoanalytiky a Začleněné organizace (tento výraz v celém tomto dokumentu zahrnuje také jejich ustanovené tréninkové instituty), které provádějí výcvik a certifikaci individuálních psychoanalytiků a dohlížejí na jejich etické chování a odborný výkon. Zásady (a) odrážejí humanitární hodnoty, psychoanalytické principy a profesní povinnosti vůči pacientům a veřejnosti; (b) mají obecnou platnost všude, kde členové IPA provádějí psychoanalytickou praxi; a (c) budou podrobně rozpracovány každou Začleněnou organizací IPA s patřičným přihlédnutím k místním faktorům.
Prováděcí postupy (dále jen „Postupy“) vysvětlují, kdy, proč a jak bude IPA zvažovat otázky a stížnosti podle Zásad a komunikovat o etických otázkách se členy a Začleněnými organizacemi.
Veškeré tyto Zásady a Postupy uvedené v tomto dokumentu platí také pro všechny kandidáty IPA. Kandidát IPA je osoba, přijatá Začleněnou organizací nebo jejím ustanoveným tréninkovým institutem (v případech, kdy se jedná o samostatné právní subjekty) do řádného odborného výcvikového kurzu psychoanalýzy, jehož absolvování vede k členství v IPA. V celém tomto dokumentu platí výrazy „psychoanalytik/psychoanalytici“ nebo „člen/členové IPA“ také pro kandidáty IPA.
Kandidáti IPA, kteří podstupují tréninkovou analýzu, mají ohledně těchto dokumentů stejná práva, zvláště co se týče PROVÁDĚCÍCH POSTUPŮ 3(b) – „Kdo může zahájit šetření nebo vznést stížnost“.
Zásady a Postupy byly schváleny samostatně, ale úzce spolu souvisí, a proto jsou společně uvedeny v Procesním kodexu IPA. IPA předpokládá pravidelnou revizi a aktualizaci Zásad a Postupů v souladu s dalším vývojem a poznatky.

ETICKÉ ZÁSADY

1.  Rozsah a vymezení.
A.  Začleněné organizace provádějí výcvik psychoanalytiků a poskytují jim kvalifikaci.  Mezinárodní psychoanalytická asociace (International Psychoanalytical Association – IPA) je členskou organizací psychoanalytiků a Začleněných organizací z celého světa.  Každá Začleněná organizace IPA je samostatný subjekt, jenž v souladu s platnými zákony a zvyklostmi podle obecných kriterií IPA, včetně těchto Zásad, (i) stanovuje vlastní profesní a etické normy, pravidla a předpisy, a (ii) provádí screening, výcvik a certifikaci psychoanalytiků (včetně Kandidátů) a dohlíží na jejich odbornou a etickou kvalifikaci a jednání.

B. Uplatnění zásad.  Tento dokument (i) se vztahuje na (a) Začleněné organizace IPA, (b) jejich psychoanalytické členy, kteří jsou v důsledku tohoto členství členy IPA, a (c) „Přímé členy“ IPA (psychoanalytiky v oblastech, které nespravuje Začleněná organizace) a (ii) zabývá se pouze etickými otázkami. Ostatní kriteria IPA pro aplikaci, screening, trénink, kvalifikaci nebo dodržování profesních norem jsou formulována v jiných částech Procesního kodexu.

C.  Zásady IPA jsou obecné.  Zásady stanovují minimální profesní etické normy pro aplikaci a implementaci Začleněnými organizacemi IPA. IPA může příležitostně poskytnout radu ohledně uplatnění svých Kriterií a Zásad a dle vlastního uvážení rozhodnout, jestli – a pokud ano, tak jak – bude reagovat na žádost o výklad či rozhodnutí od Člena, Začleněné organizace nebo třetí strany.

D.  Změny mají budoucí platnost.
  IPA může čas od času Etické zásady a/nebo Prováděcí postupy pozměnit či rozšířit na prospektivním základě (s budoucí platností).

2. Etické zásady.
A.  Pro Začleněné organizace IPA
1. Obecná povinnost dodržovat etické normy.  Každá Začleněná organizace IPA učiní přiměřená opatření, aby zajistila, že každý psychoanalytik/každý psychoanalytička a každé výcvikové zařízení i další aktivity provozované Začleněnou organizací nebo pro ni dodržují přísné etické a profesní normy, které jsou v souladu se zásadami IPA a s platnými zákony a zvyklostmi.
2. Etický kodex a postup při podání stížnosti. 
a. Obecná pravidla.  Každá Začleněná organizace ustanoví, zachová a dá k dispozici písemný Etický kodex (nebo podobně nazvaný soubor etických pravidel), který bude (i) v souladu s těmito Etickými zásadami IPA, a (ii) učiní všechna nezbytná opatření pro rozpoznání a řešení údajného nebo zjevného neetického chování nebo praktik ze strany psychoanalytiků, kteří absolvovali výcvik v Začleněné organizaci, získali v ní kvalifikaci nebo působí na základě její pravomoci.
b.  Zvláštní pravidlo pro Začleněné organizace s omezenými zdroji. Menší Začleněná organizace může, pokud postrádá zdroje pro řešení etické stížnosti nebo žádosti o rozhodnutí, (a) opatřit si pomoc od jedné či více Začleněných organizací a/nebo od regionálního orgánu schváleného IPA a/nebo (b) požádat IPA o radu (která může být poskytnuta podle vlastního uvážení IPA, jak je objasněno v odstavci 2 (b) Prováděcích postupů IPA).
3. Postupy. Každá Začleněná organizace ve svém Etickém kodexu nebo v souvisejícím dokumentu stanoví postupy, včetně časových limitů, jimiž se bude řídit (i) při přijímání, vyslechnutí a řešení stížností a žádostí o etické rady či rozhodnutí a (ii) při zpracování odvolání.  Tyto postupy budou v souladu se Zásadami a postupy IPA a příslušnými platnými zákony, budou odrážet zdroje a strukturu Začleněné organizace a další případná kriteria.
4. Informování Členů a IPA o etických sankcích.  Písemné postupy pro etické stížnosti a šetření ustanoví následující opatření, která Začleněná organizace neprodleně přijme po jakémkoli suspendování, vyřazení či vyloučení Člena za porušení etického pravidla, zásady nebo normy:
(a) Informování členů. Jméno člena a učiněné opatření bude prostřednictvím aktuálního věstníku nebo jiného písemného či elektronického sdělení oznámeno všem členům Začleněné organizace a všem dalším relevantním odborným institucím. Tento požadavek zveřejnění má jedinou výjimku, a tou je zjištění, že zveřejnění by pravděpodobně způsobilo závažnou újmu jednomu či více pacientům. K tomuto zjištění by měl dospět řídící orgán Začleněné organizace po pečlivém zvážení pravděpodobnosti újmy pacientovi oproti profesnímu a veřejnému zájmu na zveřejnění; a
(b) Informování IPA.  Na jméno člena a učiněné opatření je nutné neprodleně upozornit IPA písemným a elektronickým oznámením předsedovi etické komise IPA a výkonnému řediteli IPA. V případě, že Začleněná organizace musí chránit pacienta a rozhodla se nesdělit učiněné opatření všem členům, vysvětlí IPA své důvody a může požadovat, aby IPA také nezveřejnila dané opatření ve svém informačním zpravodaji nebo v jiných sděleních členské základně IPA. Výkonný výbor nebo výkonná rada IPA se po zvážení doporučení etické komise může rozhodnout, že nezveřejní opatření Začleněné organizace; v opačném případě tak musí učinit neprodleně.
5. Vznášení stížností k IPA nebo žádostí o rozhodnutí IPA.  Etická stížnost adresovaná IPA, týkající se Začleněné organizace, jejího zařízení nebo člena, bude zpočátku předána Začleněné organizaci ke zvážení a vyřízení. IPA uplatní své supervizní rozhodnutí pouze ve velmi naléhavých nebo závažně riskantních záležitostech.
B. Pro všechny psychoanalytiky a kandidáty.
1. Zachování důvěrnosti. Psychoanalytici budou respektovat důvěrnost informací a dokumentů o svých pacientech.
2. Finanční ujednání.  Analytik pacientovi plně sdělí výši veškerých honorářů a další finanční ujednání a pacient s nimi vysloví souhlas ještě před zahájením analýzy, nebo v případě úpravy honoráře předtím, než vstoupí v platnost. Mezi psychoanalytiky a jejich pacienty nesmějí probíhat žádná obchodní jednání.
3. Lidská práva. Žádný psychoanalytik se nebude podílet na porušování základních lidských práv definovaných podle Všeobecné deklarace lidských práv OSN, ani tomuto porušování nebude nijak napomáhat.
4. Nátlak.  Psychoanalytik nebude využívat své profesní postavení, autoritu či důvěrné informace k nátlaku na pacienty nebo k vytváření zisku či prospěchu pro psychoanalytika nebo jakoukoli třetí osobu.
5. Sexuální kontakt.  Psychoanalytik nebude vyžadovat ani praktikovat sexuální vztahy s pacientem, který se u něj léčí, či kandidátem, který je pod jeho supervizí.
6. Dobrovolný vztah. Vztah pacienta a psychoanalytika je ryze dobrovolný a pacient může kdykoli přerušit léčbu nebo vyhledat jinou léčbu či radu.
7. Ukončení léčby.  Psychoanalytik by se měl snažit ukončit vztah s pacientem po vzájemné domluvě. Jestliže se však psychoanalytik přesto rozhodne léčbu pacienta ukončit, měl by reagovat na pacientovy léčebné potřeby a přiměřené žádosti o informace o možných alternativních zdrojích léčby. V případě nutnosti by měl učinit příslušné kroky na ochranu pacienta a veřejnosti.
8. Udržování dovedností.  Psychoanalytik zůstane informovaný o důležitém odborném a vědeckém vývoji a jeho uplatnění v psychoanalytické praxi.
9. Zhoršení profesních schopností. Psychoanalytik diskrétně uvědomí příslušný orgán Začleněné organizace (nebo IPA, v případě Přímého člena) o závažných důkazech, které svědčí o skutečnosti, že psychoanalytik, včetně jeho samého, se chová způsobem, který vypovídá o neschopnosti řádně vykonávat profesní povinnosti.
10. Profesní bezúhonnost.  Psychoanalytik lehkomyslně nebo zlomyslně nepoškodí pověst jakékoli osoby nebo organizace včetně, nikoli však výhradně, jiných psychoanalytiků, ani nebude bez závažných nebo polehčujících okolností úmyslně zasahovat do hodnocení práce kolegů („peer review“).
11. Upřímnost a poctivost.  Psychoanalytik bude s každým pacientem udržovat upřímný, poctivý a otevřený vztah podléhající přiměřeným profesním omezením, neuvede pacienty ani jejich příbuzné v omyl ani se nebude podílet na žádném podvodném, klamavém či nátlakovém jednání.
12. Zachování kontinuity. Předtím, než psychoanalytik zemře nebo nebude k dispozici, s náležitým ohledem na zachování důvěrnosti informací o pacientovi zajistí náležitou informovanost každého pacienta (včetně možností pro pokračování v léčbě).
Přijato výkonným výborem v srpnu 1998. Revize schváleny výkonným výborem v prosinci 1999. Revizi Zásad 2.B.1 „Zachování důvěrnosti“ schválil výkonný výbor v červenci 2000. Nové oddíly 2.A.4. a 2.B.10 schváleny výkonným výborem v červenci 2003. Drobné revize textových poznámek schváleny výkonným výborem v říjnu 2004. Dodatky a revize zahrnující kandidáty IPA (Preambule – druhý a třetí odstavec; standardizace „kandidátů“ v odstavcích 1 a 2B; revize poznámek, aby vyhovovaly přijetí pravidel) schváleny Radou v lednu 2007. Revizi poznámky 3 navrženou britskými právníky schválil výkonný výbor v červenci 2007.

PROVÁDĚCÍ POSTUPY

1. Primární jurisdikce Začleněné organizace.  Každá Začleněná organizace (a) má primární jurisdikci nad všemi etickými stížnostmi a dotazy (definovanými v odstavci 3(a), níže), jež se týkají jí a jejích členů/členek,  a (b) musí dodržovat a zveřejnit písemný Etický kodex a objektivní implementační mechanismus pro řešení etických stížností a dotazů, jakož i stálou etickou komisi nebo přiměřenou alternativu, odpovídající etickým zásadám IPA.

2.  Postupy IPA, obecně. 
(a) Etické postupy.  Tyto „Prováděcí postupy“ (i) obsahují základní pravidla pro uplatňování a výklad Etických zásad IPA na základě vlastního uvážení a (ii) jsou společně s Etickými zásadami zahrnuty do Procesního kodexu IPA. (
b) Diskreční právo IPA.  IPA podle svého řídicího dokumentu (Pravidla IPA) a Etických zásad uplatňuje rozvahu při rozhodování, jestli se má zabývat sděleními etického rázu, a pokud ano, tak jak. Obecně při uplatňování rozvahy IPA zvažuje mezi jiným tyto faktory:
(i)  Začleněná organizace je primární fórum pro etické stížnosti a dotazy, s výjimkou stížnosti na přímého člena IPA nebo obecného dotazu ohledně zásady IPA. (ii)  IPA bude s větší pravděpodobností podrobně zkoumat nové otázky, které jsou v současnosti středem mezinárodního zájmu, mají vysokou naléhavost nebo představují závažné riziko.
(iii)  Veškeré dotazy a stížnosti jsou posuzovány z hlediska dostupných zdrojů IPA.

3. Obecná pravidla
(a) Rozlišení dotazů od stížností.  Žádosti o zvážení otázek týkajících se etiky spadají do dvou obecných kategorií:
(i)  Stížnost vznáší námitky vůči profesnímu jednání (či nečinnosti) psychoanalytika – člena IPA, Začleněné organizace nebo podřízeného orgánu.  Stížnost musí být nejprve adresována příslušné Začleněné organizaci, pokud existuje.
(ii)  Dotaz žádá výklad jedné či více Zásad nebo poradní názor na správnou implementaci či aplikaci nějaké Zásady.
(b)  Kdo může vznést dotaz nebo stížnost?  Dotaz nebo stížnost, které IPA může zvážit (viz Diskreční právo, odst. 2 (b) výše), může vznést člen IPA nebo Začleněná organizace, znepokojený pacient nebo rodinný příslušník, případně zainteresovaný státní úředník.
(c)  Vznesení dotazu nebo stížnosti.   Stížnost nebo Dotaz, ať už na IPA, nebo na Začleněnou organizaci, musí být:
(i)  písemně; (ii)  v angličtině, pokud jsou vzneseny na IPA, a v předepsaném jazyce Začleněné organizace, pokud jsou vzneseny na Začleněnou organizaci; (iii)  podepsané osobou odpovědnou/osobami odpovědnými za podání; (iv)  doručeny poštou nebo kurýrní doručovací službou (s doručenkou) na ústředí IPA nebo do hlavního sídla Začleněné organizace, v obálce zřetelně označené nápisem: „Attention:  Ethics“/ „Pozor: Etika“; (v)  oznámeny (včetně kopie Stížnosti) a poštou doručeny každé osobě, proti které jsou vzneseny, tzv. terči. „Terč“ je psychoanalytik nebo Začleněná organizace IPA, jejichž chování je údajně neetické; a (vi)  je-li to požadováno, písemně oznámeny a potvrzeny IPA nebo, včetně jména a adresy každého „terče“ a data podání oznámení s doručením Stížnosti.
(d)  Etická komise.  Etická komise IPA přijímá a reviduje opatření, a pokud navrhne nějaké opatření IPA, buď je učiní v rámci svých pověřených pravomocí podle odstavce 5(c) níže, nebo vydá doporučení o etických dotazech a stížnostech Výkonnému výboru IPA.
(e)  Střety zájmů.  Jakýkoli funkcionář IPA nebo člen výboru se závažným střetem zájmů – rodinným, profesním nebo ekonomickým – stran etického dotazu nebo stížnosti (i) neprodleně [písemně] oznámí konflikt prezidentu IPA a předsedovi Etické komise a (ii) nezúčastní se přezkoumání dané záležitosti ani učiněných opatření.
(f)  Spolupráce Začleněné organizace.  Příslušná Začleněná organizace IPA bude spolupracovat na všech požadavcích IPA, včetně neprodleného poskytnutí všech důležitých informací a dokumentů.
(g)  Uvědomění IPA Začleněnou organizací.  Začleněná organizace neprodleně (do 30 dnů) uvědomí IPA, jestliže z etických důvodů vyloučí, vyřadí či déle než na jeden rok suspenduje jakéhokoli člena, nebo jestliže člen rezignuje, zatímco proti němu byla projednávána stížnost nebo dotaz z etických důvodů. Tyto informace, včetně jména tohoto člena, budou Začleněné organizaci a členům IPA sděleny prostřednictvím informačního zpravodaje nebo jinými vhodnými prostředky.
(h) Zachování důvěrnosti.  IPA zpracuje veškeré stížnosti ohledně údajného přečinu jakékoli osoby při zachování důvěrnosti. Důvěrnost IPA přesně vymezí na základě zohlednění těchto etických postupů a dalších požadavků. IPA při zachování důvěrnosti zpracuje veškeré obdržené stížnosti na údajné přečiny jakékoli osoby. Rozsah zachování důvěrnosti stanoví IPA s ohledem na tyto Etické postupy a další požadavky.
(i) Rychlost.  Veškeré zprávy, oznámení, odpovědi a opatření spadající pod tyto Postupy budou vydány či přijaty s přiměřenou rychlostí za daných okolností. Pověřený výbor nebo funkcionář IPA v případě nutnosti upřesní časové limity na základě faktů a okolností konkrétního dotazu či stížnosti.

4. Postupy IPA pro vyřizování etických dotazů a stížností.
(a)  Obdržení/potvrzení příjmu. 
 Po obdržení Dotazu nebo Stížnosti (podle odstavce 3(c), výše), personál IPA (a) potvrdí příjem poštou, přiloží kopie Zásad a těchto Etických postupů, a (b) přepošle kopii Dotazu nebo Stížnosti předsedovi Etické komise IPA (originál bude bezpečně uložen v hlavním sídle IPA).
(b)  Počáteční přezkum Etické komise.  Předseda Etické komise zašle kopii dotazu nebo stížnosti třem místním spolupředsedům; poradí se se spolupředsedy ve smyslu „přezkumu“ stavu a významu dané věci, a společně dle vlastního uvážení podniknou jedno z opatření uvedených v následujícím odstavci.
(c)  Opatření přezkumného výboru.  Přezkumný výbor Etické komise (prostřednictvím předsedy Komise) po počátečním posouzení Stížnosti nebo Dotazu etického rázu může:
(i)  informovat tazatele nebo stěžovatele, že Dotaz nebo Stížnost nesplňuje přezkumná kriteria IPA; (ii)  předat věc jedné nebo více Začleněným organizacím IPA, jestliže (a) se tazatel nebo stěžovatel na začátku neobrátil s dotazem nebo stížností na tuto úroveň; (b) Začleněná organizace věc adekvátně neposoudila, a/nebo (c) oznámení zaslané IPA adekvátně neformulovalo daný problém nebo fakta; (iii)  podniknout další vyšetřovací (podle postupů v odstavci 5, níže), přezkumná a/nebo průzkumná opatření v Etické komisi IPA a v tom smyslu uvědomit stěžovatele či tazatele (poštou) a prezidenta IPA. Prezidentu IPA budou poskytnuty pouze tyto údaje: jména stěžovatele a osoby, vůči níž je stížnost vznesena (pokud Etická komise nestanoví, že věc je natolik osobně či právně citlivá, že vyžaduje použití pseudonymu), a případně název příslušné Začleněné organizace/příslušných Začleněných organizací; (iv)  předat věc k posouzení celé Etické komisi (ve všech případech přezkumný výbor podává zprávy celé Etické komisi); a/nebo (v)  buď učinit taková opatření v rámci udělených pravomocí podle 5(c) níže, nebo předložit doporučení Výkonnému výboru.  Podle odstavce 5(c) níže pouze Výkonný výbor, nebo v některých případech Rada, může schválit eticky založené opatření IPA, které není uvedeno v pododstavci (i), (ii), (iii) or (iv) tohoto odstavce 4(c).

5.  Postupy pro opatření IPA.
(a)  Právní poradenství.  
IPA může informovat svého právního poradce nebo jej požádat o radu, jestliže Přezkumný výbor Etické komise, celá Etická komise, prezident IPA nebo Výkonný výbor IPA považují právní poradu za žádoucí nebo nezbytnou.
(b) Vyšetřovací postupy.  Níže jsou uvedena obecná kriteria, která řídí vyšetřování Etické komise (nebo jejího přezkumného výboru):
(i)  Každá osoba, která je terčem Stížnosti, bude uvědoměna, že na ni byla podána Stížnost, a bude jí poskytnuta přiměřená příležitost reagovat.  (ii)  Veškeré záznamy o stěžovateli a osobě, na kterou byla podána stížnost, jakož i jejich identifikační údaje zůstanou zachovány v tajnosti. (iii)  Jestliže by to vyžadovaly mimořádné okolnosti, Etická komise nebo její přezkumný výbor mohou dle vlastního uvážení uspořádat informační nebo oponentní jednání, a pokud tak učiní, mohou povolit účast právního zástupce podle výše uvedených kriterií pro zachování důvěrnosti. (iv)  Relevantní fakta budou shromažďována pokud možno co nejúčelněji a nejhospodárněji, v rámci schválených rozpočtových omezení. (v)  Určité konkrétní otázky nebo záležitosti lze delegovat na jednoho či více vyšetřovatelů nebo podvýborů.
(c)  Opatření IPA.  Etická komise nebo její přezkumný výbor může doporučit a podniknut kterékoli z těchto opatření:
(i)  Stížnosti na člena IPA
A.  Zproštění obvinění.  Člen není shledán vinným, protože důkazy neprokázaly závažné neetické chování.
B.  Zamítnutí stížnosti bez prejudice. Toto rozhodnutí umožňuje další řízení ve stejné věci – například, když v současnosti nelze ve věci rozhodnout z důvodu formální vady nebo nedostatku spolehlivých důkazů.
C.  Zamítnutí stížnosti s prejudicí – s napomenutím či důtkou nebo bez nich. Stížnost je zamítnuta bez zjištění, zda došlo či nedošlo k neetickému chování, a další řízení ve stejné věci není povoleno. Ve vhodných případech může být toto zamítnutí doprovázeno písemným (i) napomenutím, vyjadřujícím etické znepokojení IPA nad údajným chováním a navrhujícím další vzdělávání, konzultace, supervizi nebo jiné nápravné opatření, nebo (ii) udělením důtky, která může vyžadovat nápravná opatření. (ii)  Dotaz.
A.  Poradní názor: aplikuje jednu či více Zásad IPA na uvedená fakta, skutečná nebo předpokládaná.
B.  Objasnění Zásad: vysvětluje a/nebo dokumentuje důvody jedné či více Zásad IPA nebo její/jejich důsledky.
(d)  Opatření IPA.  Etická komise nebo její revizní komise může výkonnému výboru doporučit jakékoli z těchto opatření:
(i)  Stížnosti na člena IPA.
A. Pozastavení členství v asociaci (suspendace).  Tato suspendace bude uložena na stanovené období, ne déle než tři roky od data suspendace. B. Vyřazení ze seznamů.  Nová žádost o členství v IPA nebude zvážena dříve než za pět let od data vyřazení.
C. Trvalé vyloučení.
(ii)  Dotaz
A. Změny Zásad nebo Postupů: změny musí přijmout Rada IPA.

6.  Odvolání.  Jakékoli odvolání vůči jednání či nečinnosti Etické komise bude adresováno Radě, která je může na základě vlastního uvážení zamítnout jako neopodstatněné (vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů) nebo podniknout náležitá opatření.

7.  Zveřejnění. IPA bude informovat své Začleněné organizace a Členy (prostřednictvím informačního zpravodaje nebo podobné publikace) o formálních etických opatřeních, včetně textu o jakémkoli opatření vůči dotazu a o jakémkoli suspendování, vyřazení či vyloučení Člena (s identifikací porušené Etické zásady nebo porušených Etických zásad), s výjimkou případů, kdy Výkonný výbor nebo Rada dle vlastního uvážení shledá mimořádné důvody pro omezení nebo zadržení zveřejnění.

8.  Náklady.
 Jestliže Výkonný výbor zjistí, že stěžovatel, Člen nebo Začleněná organizace při vznesení, obhajobě nebo provádění etické záležitosti před IPA nejednali v dobré víře, včetně zamlčování nebo falšování požadovaných informací, může po této straně porušující pravidla požadovat, aby uhradila IPA a/nebo jiné straně vzniklé náklady.

9.  Přímí členové. V případě jakékoli etické stížnosti na přímého člena IPA nebo jakéhokoli etického dotazu vzneseného tímto Přímým členem či osobou nebo agenturou ohledně rozsahu a povahy praktik Přímého člena, bude se na Přímého člena vztahovat část 2B Etických zásad IPA; postupy označené od 4 do 8 budou platit s následujícími pozměněními a ujasněními:
(a) Postup 4(c)(ii) zde neplatí, protože Přímý člen nepodléhá jurisdikci žádné Začleněné organizace IPA; a
(b) Odvolání povolené v bodě 6 může být na základě uvážení IPA podrobeno přezkoumání odvolacím úředníkem pro otázky etiky nebo orgánem jmenovaným Radou IPA či jejím Výkonným výborem. Tento úředník nebo orgán může mít oprávnění zamítnout odvolání po písemném zjištění, že (i) došlo ke zjevnému porušení či neporušení Zásad IPA nebo (ii) stěžovatel či Přímý člen s přiměřenou rychlostí či důkladností nespolupracoval se snahami IPA shromáždit fakta a/nebo vést šetření nebo přezkoumat odvolání, a (iii) že opatření, sankce nebo nečinnost ve věci daného odvolání je za daných okolností spravedlivé a přiměřené. Odvolací úředník nebo orgán neprodleně písemně sdělí své závěry a doporučení Výkonnému výboru.

Přijato výkonným výborem v červenci 1999. Nový oddíl 9 o Přímých členech schválen výkonným výborem v červenci 2003. Revize pravomocí Etické komise v odstavci 5 obecně schváleny Radou v březnu 2004 a podrobně schváleny Výkonným výborem v říjnu 2004. Revize objasňující, jak se tato část Procesního kodexu týká kandidátů IPA, schválena v lednu 2007.